ابو رعد لترميمات وجميع انواع الحداده والدهانات

متبقي

التفاصيل

#یوجد لدینا جمیع اعمال ترمیمات۔ (ترمیم بیت کامل مع مواد و بدون مواد) و ملاحق تسلیم مفتاح مثلا دیکورات و سقف جبس' جبسم بورد۔ و سقف مستعار' بویا ۔کھرباء ۔سباکه ۔بناء ۔لیاسه ۔رخام ۔ بلاط ۔ملاحق و غرف۔ ملاحق شینکو و ساج ' نجار صبه دیکورات ۔ تسلیح حدید' تکسیر حدم مبانی ۔ و ترحیل ۔دیکورات حجر طبیعی و صناعی 'عوازل حراری و مائی 'سعر مناسب ان شاءلله ۔شغل تسلیم مفتاح

المزايدات

مزدادات مشابهة